Mentorschap

Wat is mentorschap?

Wat is mentorschap? - Welzijnszorg Groei! Stadskanaal

Een mentor kan door de kantonrechter worden benoemd als de persoon voor wie het wordt aangevraagd niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Waarover gaat mentorschap?

Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat dus niet over geld en goederen.

Wie kan mentorschap aanvragen?

 • Uzelf
 • Uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel
 • Uw familie (tot de 4e graad)
 • Uw voogd, curator of bewindvoerder
 • Instellingen waar u verblijft of behandelingen/begeleiding ontvangt

Wat is de procedure

Als u eventueel belangstelling heeft voor mentorschap door Mentoring BV neemt u of uw hulpverlener contact op met ons voor een kennismakingsgesprek. Voordat Mentoring BV bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot mentor te worden benoemd moeten wij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed mentorschap mogelijk is en of wij een bereidverklaring af kunnen geven. Vervolgens kunnen wij u begeleiden in het verdere aanvraagtraject. U kunt als cliënt of hulpverlener ook zelf mentorschap aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onder bewindstelling en/of instelling van mentorschap’. Bij de aanvraag dient onder andere een goede onderbouwing meegezonden te worden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht mentorschap aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een CIZ indicatie of een toelichting van een betrokken hulpverlener. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft akkoord de beschikking mentorschap af.

Wat doet de mentor voor u?

Om de vertegenwoordiger op het gebied van behandeling goed te doen heeft de mentor onder andere tot taak:

 • Investeren in het contact met de cliënt te kunnen handelen,
 • Onderhouden van de contacten met de hulp-, zorgverleners en de cliënt.
 • Zoveel mogelijk samen met de cliënt besluiten nemen over de behandeling, begeleiding, verpleging en/of verzorging.
 • Overleggen met hulp-, zorgverleners over zorg- en behandelplannen. Neemt zo mogelijk deel aan zorg- en/of behandelplanbesprekingen.
 • Erop toezien dat de begeleiding en zorg wordt gegeven volgens de afspraken die gemaakt zijn.
 • Indien de cliënt nog thuis woont; erop toezien dat het sociale netwerk toereikend is om thuis of zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Wat kost mentorschap?

Mentorschap kost geld, maar cliënten met een inkomen op bijstandsniveau hebben normaal gesproken recht op bijzondere bijstand. Uw kunt deze vergoeding aanvragen bij uw gemeente. Daarnaast zijn er kosten voor de aanvraag bij de rechtbank, die kosten heten griffierechten, deze kosten worden eveneens wanneer u hier voor in aanmerking komt gedeclareerd bij uw gemeente.

Privacy en machtiging

De gegevens van de cliënten worden geregistreerd. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De mentor verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan instanties en bedrijven, indien dat in belang van de klant is of uit de aard van het mentorschap voortvloeit. Soms is het handig, prettig of omdat niet anders kan, dat iemand anders voor u deze gegevens opvraagt bij Mentoring BV. Dan is het nodig dat u diegene daarvoor machtigt. Op deze wijze weten wij ook aan wie wij deze gegevens mogen verstrekken.

U kunt bijvoorbeeld iemand machtigen voor het opvragen van medische/persoonlijke gegevens en een ander financiële gegevens.

– lid NBPM, (Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren)

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.